جهت پيوستن به كانال رسمي تلگرام كيك كنيد

محاسبه رشد جنين و وزن تولد نوزاد

 

 


Ethnicity =

محاسبه وزن مطلوب جنين در زمان تولد

وزن شما قبل از شروع بارداری : قد شما :
جنسيت جنين (پسرحرف m – دختر حرف f ) اگر نميدانيد خالي بگذاريد : چند قلو :
وزن مطلوب زمان تولد :    گرم
حداقل - حداكثر (وزن)    گرم
Enter specific gestation to obtain estimated optimal fetal weight at that gestation
GESTATION Weeks = + days = is         gm 10th to 90th centile gm
Expected fundal height cms 10th to 90th centiles

محاسبه وزن تقريبي جنين بر اساس معيارهاي سونوگرافي

قطر سر جنين (BPD) دور شكم جنين (AC) وزن تقريبي جنين
گرم

محاسبه سن بارداري بر اساس معيارهاي سونوگرافي جنين

(بررسي تناسب سن بارداري با رشد جنين)
قطر سر جنين (BPD) : سن حاملگي = هفته
دور سر جنين (HC) : سن حاملگي = هفته
دور شكم جنين (AC) : سن حاملگي = هفته
طول استخوان ران جنين (FL) : سن حاملگي = هفته

 محاسبه سن بارداري و NT طبيعي جنين بر اساس CRL

  • با وارد نمودن مقدار CRL (طول فرق سر تا دنبالچه) اندازه گيري شده در سونوگرافي، محاسبه گر، سن بارداري را تخمين و مقدار NT طبيعي مورد نظر را محاسبه مي نمايد.

  • در صورتيكه مقدار NT جنين را نيز مي دانيد، با وارد كردن مقدار مورد نظر، محاسبه گر درصد طبيعي بودن آن را نمايش مي دهد. (بين 10 تا 90 درصد طبيعي است).
مقدار CRL (طول فرق سر تا دنبالچه) :   ميليمتر
مقدار NT (مايع پشت گردن جنين) :   ميليمتر