جهت پيوستن به كانال رسمي تلگرام كيك كنيد

جداول بررسي روند رشد جنين بر اساس معيارهاي سونوگرافي در سه ماهه اول

 

 محاسبه سن بارداري و NT طبيعي جنين بر اساس CRL

  • با وارد نمودن مقدار CRL (طول فرق سر تا دنبالچه) اندازه گيري شده در سونوگرافي، محاسبه گر، سن بارداري را تخمين و مقدار NT طبيعي مورد نظر را محاسبه مي نمايد.

  • در صورتيكه مقدار NT جنين را نيز مي دانيد، با وارد كردن مقدار مورد نظر، محاسبه گر درصد طبيعي بودن آن را نمايش مي دهد. (بين 10 تا 90 درصد طبيعي است).
مقدار CRL (طول فرق سر تا دنبالچه) :   ميليمتر
مقدار NT (مايع پشت گردن جنين) :   ميليمتر

 

رشد جنين بر اساس معيارهاي سونوگرافي در سه ماهه اول
اندازه كيسه زرده
YSD(ميلي متر)
اندازه ساك جنين
GSD(ميلي متر)
تعداد ضربان قلب
 HR (تپش در دقيقه)
طول فرق سر تا دنبالچه
CRL (ميلي متر)
سن بارداري
(روز)
حداگثر نرمال حداقل نرمال ميانگين حداگثر نرمال حداقل نرمال ميانگين حداگثر نرمال حداقل نرمال ميانگين حداگثر نرمال حداقل نرمال ميانگين
4.1 2.4 3.2 18.9 8.0 12.9 121 90 105 4.1 1.1 2.4 40
4.2 2.5 3.3 19.9 8.7 13.8 124 92 108 4.8 1.4 2.9 41
4.3 2.6 3.4 21.0 9.4 14.7 127 95 111 5.5 1.9 3.4 42
4.4 2.6 3.4 22.1 10.2 15.6 131 98 114 6.3 2.3 4.1 43
4.4 2.7 3.5 23.2 10.9 16.5 134 101 117 7.1 2.8 4.7 44
4.5 2.7 3.6 24.3 11.7 17.4 138 104 120 7.9 3.4 5.4 45
4.6 2.8 3.6 25.4 12.5 18.4 141 107 124 8.8 3.9 6.1 46
4.7 2.9 3.7 26.6 13.3 19.3 145 111 127 9.7 4.5 6.9 47
4.7 2.9 3.8 27.7 14.1 20.3 149 114 131 10.6 5.2 7.7 48
4.8 3.0 3.8 28.8 14.9 21.3 153 117 135 11.6 5.9 8.5 49
4.9 3.0 3.9 30.0 15.7 22.3 157 121 138 12.6 6.6 9.4 50
5.0 3.1 4.0 31.1 16.6 23.3 161 124 142 13.6 7.3 10.2 51
5.0 3.1 4.0 32.3 17.4 24.3 165 128 146 14.7 8.1 11.2 52
5.1 3.2 4.1 33.4 18.3 25.3 168 131 149 15.7 8.9 12.1 53
5.2 3.3 4.2 34.6 19.1 26.3 172 134 153 16.8 9.7 13.0 54
5.2 3.3 4.2 35.8 20.0 27.3 176 137 156 17.9 10.6 14.0 55
5.3 3.4 4.3 36.9 20.8 28.3 179 140 159 19.1 11.4 15.0 56
5.4 3.4 4.3 38.1 21.7 29.3 182 143 162 20.2 12.3 16.0 57
5.4 3.5 4.4 39.2 22.6 30.3 185 146 165 21.4 13.2 17.1 58
5.5 3.5 4.5 40.4 23.4 31.3 188 148 167 22.5 14.2 18.1 59
5.6 3.6 4.5 41.5 24.3 32.3 190 150 169 23.7 15.1 19.1 60
5.6 3.6 4.6 42.6 25.2 33.3 192 152 171 24.9 16.0 20.2 61
5.7 3.7 4.6 43.7 26.0 34.3 193 153 173 26.1 17.0 21.3 62
5.8 3.7 4.7 44.9 26.9 35.3 194 154 174 27.3 18.0 22.4 63
5.8 3.8 4.7 46.0 27.8 36.3 195 154 174 28.5 18.9 23.5 64
5.9 3.8 4.8 47.1 28.6 37.3 195 154 174 29.7 19.9 24.6 65
5.9 3.9 4.8 48.2 29.5 38.2 195 154 174 30.9 20.9 25.7 66
6.0 3.9 4.9 49.2 30.3 39.2 194 153 173 32.1 21.9 26.8 67
6.0 4.0 4.9 50.3 31.2 40.2 192 152 171 33.3 22.9 27.9 68
6.1 4.0 5.0 51.4 32.0 41.1 190 150 169 34.5 23.9 29.0 69
6.2 4.0 5.0 52.4 32.8 42.0 187 147 167 35.7 24.9 30.1 70
6.2 4.1 5.1 53.4 33.6 43.0 183 144 163 36.9 25.9 31.2 71
6.3 4.1 5.1 54.4 34.4 43.9 179 141 159 38.1 26.9 32.3 72
6.3 4.2 5.2 55.4 35.2 44.8 174 136 155 39.3 27.9 33.3 73
6.4 4.2 5.2 56.4 36.0 45.6 169 131 150 40.4 28.9 34.4 74
6.4 4.2 5.3 57.4 36.8 46.5 163 126 144 41.6 29.9 35.5 75