جهت پيوستن به كانال رسمي تلگرام كيك كنيد

محاسبه تقريبي زمان بارداري و زایمانمحاسبه سن بارداری و تاریخ زایمان

ماه روز سال
آخرین تاریخ قاعدگی:
متوسط طول دوره قاعدگی: (22 تا 40) (حالت طبیعی 28 روز)
تاریخ تقریبی شروع حاملگی:
تاریخ تقریبی زایمان:
سن بارداري :