جهت پيوستن به كانال رسمي تلگرام كيك كنيد

بارداری هفته به هفته

 

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

جنين شما اكنون به اندازه دانه شكر است

رشد جنين در هفته : چهارم بارداری

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

جنين شما اكنون به اندازه دانه فلفل است

رشد جنين در هفته : پنجم بارداری

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

جنين شما اكنون به اندازه دانه انار است

رشد جنين در هفته : ششم بارداری

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

جنين شما اكنون به اندازه دانه انگور است

رشد جنين در هفته : هفتم بارداری

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

جنين شما اكنون به اندازه دانه لوبيا چيتي است

رشد جنين در هفته : هشتم بارداری

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

جنين شما اكنون به اندازه گيلاس است

رشد جنين در هفته : نهم بارداری

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

جنين شما اكنون به اندازه زيتون است

رشد جنين در هفته : دهم بارداری

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

جنين شما اكنون به اندازه کلم بروکسل است

رشد جنين در هفته : يازدهم بارداری

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

جنين شما اكنون به اندازه تخم مرغ است

رشد جنين در هفته : دوازدهم بارداری

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

جنين شما اكنون به اندازه ليمو شيرين است

رشد جنين در هفته : سيزدهم بارداری

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

جنين شما اكنون به اندازه شليل است

رشد جنين در هفته : چهاردهم بارداری

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

جنين شما اكنون به اندازه سيب است

رشد جنين در هفته : پانزدهم بارداری

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

جنين شما اكنون به اندازه آواكادو است

رشد جنين در هفته : شانزدهم بارداری

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

جنين شما اكنون به اندازه گلابي است

رشد جنين در هفته : هفدهم بارداری

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

جنين شما اكنون به اندازه سيب زميني است

رشد جنين در هفته : هيجدهم بارداری

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

جنين شما اكنون به اندازه انبه است

رشد جنين در هفته : نوزدهم بارداری

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

جنين شما اكنون به اندازه كنگر فرنگي است

رشد جنين در هفته : بيستم بارداری

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

قد جنين شما اكنون به اندازه يك هويج است

رشد جنين در هفته : بيست و يكم بارداری

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

جنين شما اكنون به اندازه انبه هندي است

رشد جنين در هفته : بيست و دوم بارداری

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

جنين شما اكنون به اندازه بادمجان است

رشد جنين در هفته : بيست و سوم بارداری

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

قد جنين شما اكنون به اندازه يك بلال است

رشد جنين در هفته : بيست و چهارم بارداری

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

جنين شما اكنون به اندازه گريپ فروت است

رشد جنين در هفته : بيست و پنجم بارداری

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

قد جنين شما اكنون به اندازه کدواست

رشد جنين در هفته : بيست و ششم بارداری

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

جنين شما اكنون به اندازه گل كلم است

رشد جنين در هفته : بيست و هفتم بارداری

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

جنين شما اكنون به اندازه نارگيل است

رشد جنين در هفته : بيست و هشتم بارداری

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

جنين شما اكنون به اندازه كدو حلوايي است

رشد جنين در هفته : بيست و نهم بارداری

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

جنين شما اكنون به اندازه كاهو بزرگ است

رشد جنين در هفته : سي ام بارداری

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

قد جنين شما اكنون به اندازه تره فرنگي است

رشد جنين در هفته : سي و يكم بارداری

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

جنين شما اكنون به اندازه كاهوي چيني است

رشد جنين در هفته : سي و دوم بارداری

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

جنين شما اكنون به اندازه آناناس است

رشد جنين در هفته : سي و سوم بارداری

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

جنين شما اكنون به اندازه گرمك است

رشد جنين در هفته : سي و چهارم بارداری

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

جنين شما اكنون به اندازه طالبي است

رشد جنين در هفته : سي و پنجم بارداری

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

جنين شما اكنون به اندازه خربزه است

رشد جنين در هفته : سي و ششم بارداری

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

قد جنين شما اكنون به اندازه ساقه برگ چغندر است

رشد جنين در هفته : سي و هفتم بارداری

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

قد جنين شما اكنون به اندازه ساقه ريواس است

رشد جنين در هفته : سي و هشتم بارداری

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

جنين شما اكنون به اندازه هندوانه كوچك است

رشد جنين در هفته : سي و نهم بارداری

وضعيت ظاهري شما در اين ماه

جنين شما اكنون به اندازه هندوانه است

رشد جنين در هفته : چهلم بارداری

 1. هفته چهارم
 2. هفته پنجم
 3. هفته ششم
 4. هفته هفتم
 5. هفته هشتم
 6. هفته نهم
 7. هفته دهم
 8. هفته يازدهم
 9. هفته دوازدهم
 10. هفته سيزدهم
 11. هفته چهاردهم
 12. هفته پانزدهم
 13. هفته شانزدهم
 14. هفته هفدهم
 15. هفته هيجدهم
 16. هفته نوزدهم
 17. هفته بيستم
 18. هفته بيست و يكم
 19. هفته بيست و دوم
 20. هفته بيست و سوم
 21. هفته بيست و چهارم
 22. هفته بيست و پنجم
 23. هفته بيست وششم
 24. هفته بيست و هفتم
 25. هفته بيست و هشتم
 26. هفته بيست و نهم
 27. هفته سي ام
 28. هفته سي و يكم
 29. هفته سي و دوم
 30. هفته سي و سوم
 31. هفته سي و چهارم
 32. هفته سي و پنجم
 33. هفته سي و ششم
 34. هفته سي و هفتم
 35. هفته سي و هشتم
 36. هفته سي و نهم
 37. هفته چهل ام